مقدمه: در اقتصاد، شرکت‌های سهامی خاص بستری را فراهم می‌کنند تا اشخاص حقوق مالکیت خود […]